;.

Algemene Voorwaarden

De e-commerce site sproosia.com is een online verkoopssite voor nieuwe, met de hand vervaardigde produkten afkomstig vanuit Hongarije of uit eigen atelier.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoopsovereenkomst voor een bezoeker van de website sproosia.com, hierna “Klant” genoemd, afgesloten met Sproosia. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Hoewel de site zich richt op België, Nederland en Luxemburg, worden alle produkten door Sproosia geleverd vanuit België en wordt de overeenkomst tussen partijen geacht te zijn uitgevoerd in België, met verzending naar vermelde landen.

1. Identificatie van de verkoper

 Sproosia is een handelsnaam van Mevr. Andrea Sipos

Zelfstandig ondernemer met ondernemingsnr: BE0685.346.273.

Gevestigd in de Rederijkerslei 11/1 2500 te Lier in België

Telefoonnr: 0032 - 485 / 03 03 09

e-mail: klantendienst (at) sproosia.com

2. Definities

Klant

Een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Sproosia en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Sproosia. De persoon die een product van Sproosia wenst te kopen dient handelingsbekwaam te zijn. Indien een persoon handelingsonbekwaam is verklaard kan hij geen producten kopen op de website en bijgevolg de hoedanigheid van Klant verkrijgen. Deze zal zijn aankopen moeten doen via zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Bestelling

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Plaats mijn bestelling” in de webshop.

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de Klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden door het aanvinken van de checkbox naast de zin “Ik accepteer de Algemene voorwaarden onvoorwaardelijk”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze Voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

De Klant krijgt een bevestigings e-mail toegestuurd met de details van de bestelling.

3. Produkten - het aanbod

 De goederen die in de webshop van Sproosia te koop worden aangeboden zijn unieke nieuwe produkten afkomstig vanuit Hongarije bestemd voor consumenten. Er zijn ook nieuwe produkten die gemaakt werden in het atelier van Sproosia zelf. Het betreft authentieke handgemaakte produkten die zo waarheidsgetrouw mogelijk zijn weergegeven op de website.

Handgemaakte produkten zijn niet identiek hetzelfde, de geleverde produkten kunnen wel enigsziens verschillen van de afgebeelde produkten op de foto's.

Vooral de produkten in de categorie Houten speelgoed kunnen kleurverschillen vertonen vanwege het gebruik van verschillende houtsoorten, en/of het feit dat hout eventueel kan verkleuren bij het staan in de magazijn.

4. Prijzen

De vermelde prijzen van de produkten en/of de aanbiedingen in de webshop zijn prijzen bedoelt voor de consument vermeld in Euro en reeds inclusief BTW. Deze prijzen zijn exclusief alle andere bijkomende kosten zoals verpakkingskosten en/of transportkosten. Die bijkomende kosten worden apart vermeld bij het bestelproces vóór het afronden van de bestelling.

Niettegenstaande onze grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen er foutieve gegevens vermeld staan op de website. Indien blijkt dat er tijdens het verwerken van een bestelling met de foutieve prijzen wordt gerekend behoudt Sproosia het recht voor om de prijzen te aanpassen. Hiervan wordt de Klant eerst bericht zodat hij de gelegenheid krijgt zijn bestelling alsnog te aanvaarden of kostenloos te annuleren.

Sproosia behoudt zich het recht voor om de verkoopsprijzen en transportkosten te wijzigen.

De goederen blijven zolang het eigendom van Sproosia tot ze volledig betaald zijn door de Klant, de volledige aankoopprijs en andere kosten inbegrepen.

5. Betaling

Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Met elke bestelling door de Klant geplaatst op de website verbindt hij zich ertoe om de bestelde goederen vooraf aan Sproosia te betalen via bankoverschrijving. Via de website krijgt de Klant een bevestigings e-mail toegestuurd met de gegevens van de bestelling, een factuur en de gegevens die nodig zijn om de betaling bij zijn bank te kunnen uitvoeren.

6. Levering

De levering van de produkten geschied nadat het volledige verschuldigde bedrag op de bankrekening van Sproosia aangekomen is. Het opsturen van de bestelde produkten gebeurt normaal binnen de 2 werkdagen gerekend vanaf de ontvangst van de betaling. De leveringstermijn van de goederen kan maximaal 30 dagen bedragen.

De webshop is zo ingesteld dat niet voorradige produkten niet besteld kunnen worden. Is er toch een fout ingeslopen in het systeem en is er een bestelling gebeurd voor goederen die niet voorradig zijn dan wordt er kontakt opgenomen met de Klant voor een mogelijke nieuwe leveringstermijn. De Klant kan alsnog beslissen of hij de bestelling behoudt of kostenloos geheel of gedeeltelijk annuleert.

Er wordt momenteel alleen geleverd in België, Nederland en Luxemburg met Bpost.

7. Herroepingsrecht en retourzending

De Klant heeft het recht af te zien van de aankoop binnen de 14 dagen na de levering van het product. Het is voldoende dat de Klant zijn herroeping schriftelijk (ook e-mail) verzendt vóór het verstrijken van de termijn. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van de module "Goederen retour" in zijn Klantaccount op de website van Sproosia. Hiervoor kiest de Klant eerst de pagina Mijn bestelhistorie. De module staat op die pagina onder de hyperlink "gegevens" bij de betreffende bestelling. Hiermee vraagt de Klant de "Retourzending" online bij de Klantendienst aan. Na aanvaarding van de Retourzending door onze Klantendienst kan de Klant de goederen op eigen risico en op eigen kosten terugsturen naar Sproosia Rederijkerslei 11/1 2500 Lier België.

Het herroepingsrecht is slechts geldig voor zover de terugzending ook gebeurt binnen de 14 dagen na het aanvragen van de Retourzending. Het herroepen produkt(en) dienen in nieuwe toestand en in de originele verpakking teruggestuurd worden met de originele factuur (de Klant kan een kopie behouden) en het volledig ingevulde retourdokument. Retourzendingen waarvan de afzender niet kan worden geïdentificeerd worden niet aanvaardt en worden teruggestuurd naar de afzender. Indien de 14 dagen zijn verstreken wordt de retourzending ook niet aanvaardt en wordt eveneens teruggestuurd.

De terugbetaling van de aankoop zal plaatsvinden binnen 30 kalender dagen na tijdig ontvangst van de teruggestuurde goederen. Er wordt een creditnota opgemaakt waarbij rekening wordt gehouden vanmet eventueel nog verschuldigde bedragen, en aftrek van aankoopbonnen of kortingsbonnen.

De te betalen som wordt op de, door de Klant op de retourbon vermeldde bankrekeningnummer gestort.

 8. Garanties

Sproosia staat in voor de wettelijke garantie van 2 jaar voor goederen die aan de consument worden verkocht. Een eventuele gebrek aan overeenstemming inzake de verkoop aan de consument dient zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen de 2 maanden na de vaststelling te worden gemeld.

Elke klacht betreffende schade aan geleverde produkten, ook schade als gevolg van transport of onvolledige leveringen dienen schriftelijk gemeld worden via de website van Sproosia of met de bijgeleverde dokumenten binnen 7 dagen vanaf de dag waarop het gebrek is vastgesteld door de Klant.

De waarborg is niet van toepassing voor produkten die opzettelijk of door nalatigheid van de Klant beschadigd zijn. De waarborg is ook niet van toepassing bij slijtage, transport of verkeerd gebruik.

9. Overmacht

Indien door overmacht, oorzaken van gebeurtennissen waarop Sproosia geen invloed heeft, maar waardoor de leveringen van de bestellingen niet kunnen plaatsvinden, de website onbereikbaar wordt of andere verplichtingen onmogelijk worden, zullen deze werkzaamheden opgeschort worden. In dit geval kan de Klant geen schadevergoeding eisen van Sproosia.

10. Geschillen

Bij een klacht dient de Klant eerst kontakt op te nemen met de Klantendienst via het contactformulier op de website van Sproosia. Binnen de 5 werkdagen zal er een antwoord verzonden worden naar de Klant.

Bij een geschil tussen partijen is enkel de Belgische rechtbank bevoegd.

11. Intellectuele eigendom

Alle elektronische materiaal die aanwezig is op de website van Sproosia.com zoals foto's, tekst en opmaak zijn de eigendom van Sproosia. Zonder voorafgaande schiftelijke toestemming mag de inhoud van de website niet gebruikt of gekopieerd worden.

12. Aanpassen van de Algemene Voorwaarden

Sproosia behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en aan te passen aan bvb nieuwe wetgeving. Die worden toegepast op alle opvolgende bestellingen van de publicatie van de nieuwe Algemene Voorwaarden op de website.


Nieuwsbrief

Nieuwe producten

» Er zijn op dit moment geen nieuwe producten